ZASADY I REGULAMIN

Złóż deklarację PIT za rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 4, 41-400 Mysłowice.

Wskaż mysłowice jako miejsce zamieszkania. Zachowaj kopię złożonej deklaracji PIT.

od 19 marca do 10 maja wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub wrzuć wydrukowany i wypełniony formularz do jednej z urn promocyjnych znajdujących się w punktach obsługi loterii.
WEŹ UDZIAŁ
WYPEŁNIJ FORMULARZ
*Wypełnić tylko w przpadku osób, które nie mają nadanego nr PESEL
**nie dotyczy uczestnika nieposiadającego adresu e-mail
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Dane osobowe uczestników zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu loterii, z tym, że dane osobowe laureatów loterii będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym nagroda została wydana.
Organizator akcji promocyjnej posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są potrzebne jedynie do jej przeprowadzenia, po jej zakończeniu dane te są niezwłocznie usuwane
KONTAKT
Organizator loterii:
SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA

tel.: 42 636 90 97
tel.: 42 636 90 93
faks: 42 636 90 97 wew. 17

biuro@smolar.pl
www.smolar.pl

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź